Библиография


 

Списъкът на подбрани заглавия представя документални извори за историята на областта Македония. За улеснение при ползването са оформени три раздела. В първия са групирани документални издания и документално-мемоарни сборници, вторият включва изследвания, алманаси, енциклопедични справочници, тематични сборници с изследователски материали, а третият следва включените в разделите на сайта документи и откъси от материали, като препраща читателя към изданията на документи, в които може да се намери повече информация.

И трите раздела ще бъдат обогатявани с нови заглавия, а библиографската част като цяло – с нови раздели.

І. Документални и документално-мемоарни издания

Албум–алманах “Македония”. С., 1931.

Архив Христо Матов (Към историята на културно-просветните борби на македонските и тракийските българи в края на ХІХ и началото на ХХ век). Документален сборник. Съст. Ц. Билярски. С., 2004.

Балканският комитет в Лондон (1903–1946). Съст. Ив. Илчев. (Архивите говорят, 27) С., 2003.

Билярски, Ц. Вестник “Македонска трибуна” и дейността на МПО и българската емиграция в САЩ в кореспонденцията на Иван Михайлов и Никола Антонов (1953–1954 г.) // ИДА, кн. 78, 36–91.

Болонски псалтир – български книжовен паметник от ХІІІ век. Увод и бел. И. Дуйчев. С., 1968.

Борбите в Македония и Одринско 1878–1912. Спомени. Съст. К. Пандев, З. Нонева. С., 1981.

Бурилков, д-р Вл. В Македония и Одринско (1908-1912). Младотурската революция видяна от специалния кореспондент на “Дневник”. Съст. И. Бурилкова, Ц. Билярски. С., 1998.

Бъкстон, Ноел и Чарлз. Мисия на Балканите. Съст. И. Илчев. С., 1987.

Български възрожденски книжовници от Македония. Избрани страници. С., 1983.

Български народни песни. Братя Миладинови. С., 1981 (фототипно издание).

Български екзарх Йосиф І. Дневник. С., 1992.

ВМОРО през погледа на нейните основатели. Спомени на Дамян Груев, д-р Христо Татарчев, Иван Хаджиниколов, Антон Димитров, Петър Попарсов. Съст. Т. Петров, Ц. Билярски. С., 2002.

Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893–1919 г.) Документи на централните ръководни органи (устави, правилници, мемоари, декларации, окръжни, протоколи, наредби, резолюции, писма). Т. І–ІІ. Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. С., 2007.

Ганев, В. Дневник (1919 г.). Ньойският мирен договор Съст. Ц. Билярски, Л. Ванова. С., 2005.

Гоце Делчев. Спомени, документи, материали. Съст. Л. Панайотов, К. Пандев, К. Палешутски, Тр. Трифонов, П. Пеев. С., 1978.
Даме Груев. Живот и дело. (Сборник). Ч. 1–2. Предг. съст. и бел. Ц. Билярски. С., 2006.

Димитров, Теодор. Жалбите на Македония. Меморандуми, петиции, резолюции, бележки, писма и документи, отправени до Обществото на народите (1919–1939). Т. 1–13. Женева, 1979–1986.

Дипломатически документи по участието на България във Втората световна война. Дневници на Министерството на външните работи в правителствата на Георги Кьосеиванов, проф. Богдан Филов, Добри Божилов, Иван Багрянов, Константин Муравиев (1939–1944 г.) Съст. Ц. Билярски, Ив. Гезенко. С., 2006.

Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание. Съст. З. Нонева, Ц. Билярски, Н. Недкова, П. Пеев, М. Арнаудова, С. Точев, Ал. Маринов. С., 1984.

Добриянов, Т. Документи за живота и делата на българската емиграция след Втората световна война. // ИДА, кн. 67, 1994, 164–198.

Документи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович (1860–1893). С., 1969.

Д-р Христо. Татарчев. Спомени, документи, материали. Съст. Ц. Билярски. С., 1989.

Дуйчев, Ив. Миниатюрите на Манасиевата летопис. С., 1962 Жинзифов, Р. Публицистика. В два тома. Т. 1. Съст. Цв. Унджиева, Д. Леков. С., 1964; Т. 2. Съст. Цв. Унджиева, Д. Леков, И. Конев. С., 1964.

Иван Гарванов. Спомени, документи, материали. Съст. В. Китанов, Ц. Билярски. С., 2005.

Из архива на Гоце Делчев. Задграничното представителство на ВМОРО в София до края на 1902 г. Съст. И. Бурилкова, Ц. Билярски. С., 2003.

Из тайния архив на българския цар Фердинанд І. Документи за военната и политическата история на България. Съст. Д. Минчев, Ц. Билярски. С., 2001.

Извори за българската етнография. Т. III. Етнография на Македония. Съст. колектив. С., 1998.

Източният въпрос в дипломатически документи, спомени на политически дейци и материали от периодичния печат на епохата. Съст. Ив. Илчев, Б. Гаврилов. С., 1995.

Княжество България и македонският въпрос. Т. І. Върховен македоно-одрински комитет (1895–1905 г.). Протоколи от конгресите. Съст. Ц. Билярски. С., 2002.

Кюстендилският конгрес на ВМРО 1908. Съст. К. Пърличев. С., 2001.

Македония в пламъци. Освободителните борби на българите от Македония в спомени на дейци на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (Андон Кьосето, Анастас Лозанчев, Григор Попев, Аргир Манасиев, Христо Пасхов, Мите Хаджимишев, Кръсто Лазаров, Екатерина Паница). Записал Б. Мирчев. Съст. И. Бурилкова, Ц. Билярски. С., 2003.

Матов, Хр. Македонска революционна система. Съчинения. Съст. Ц. Билярски. С., 2001.

Милев, Ал. Жития на Св. Климент Охридски. С., 1961.

Мисирков, Кр. Дневник (5.VІІ–30. VІІІ. 1913). Ред. Ц. Билярски, З. Тодоровски. София–Скопие, 2008.

Михаил Герджиков. Спомени, документи, материали. Съст. Л. Панайотов, К. Пандев, Н. Недкова. С., 1984.

Михайлов, Ив. Избрани произведения. Съст. Ц. Билярски, Кр. Гергинов. С., 1993.

Освободителното движение в Македония и Одринско. Спомени и материали. Т. 1-2. Съст. Л. Панайотов и Й. Шопов, предговор Й. Шопов. С., 1983.

От София до Костур. Освободителните борби на българите от Македония в спомени на дейци на Върховния македоно-одрински комитет (полковник Анастас Янков, майор Димитър Думбалаков, поручик Борис Сарафов, Георги Белев, Коста Шахов, инженер Христо Станишев). Съст. И. Бурилкова, Ц. Билярски. С., 2003.

Революционните борби в Тиквешията. Спомени и материали. Кн. 1–2. Съст. И. Бурилкова, Ц. Билярски, З. Тодоровски, П. Камчевски. Скопие, 2001.

Скопски и пловдивски митрополит Максим. Автобиография. Спомени. С., 1993.

Смит, А. Спомени от Македония. Приключенията на един американец сред македонските революционери. С., 1983.

Сониксен, А. Изповедта на един македонски четник. С., 1983.

Спространов, Ев. Дневник. Т. І (1901 – 1907). Съст. Ал. Гребенаров, М. Бошнакова–Велева, Г. Царев. С., 1994.

Татарчев. Д-р Христо. Македонският въпрос, България, Балканите и Общността на народите. Съст. Ц. Билярски, В. Радев. С., 1997.

Тодор Александров. Дневник и кореспонденция от Първата световна война 1915–1918 г. Съст. Ц. Билярски, Т. Петров. Стара Загора, 1994.

Тодор Александров. Непубликувани спомени, документи и материали. Съст. Ц. Билярски. С., 2002.

Трайков, В., Т. Митев. Документи за Македония на българската емиграция в САЩ, Канада и Австралия. Т. І (1900–1945). С., 1995.

Трайков, Н. Братя Миладинови. Преписка. С., 1964.
Църнушанов, К. Новооткрити писма на Дамян Груев (Пълен текст с обяснителни бележки) // ИВИНД, т. 47, 1989, 199 – 254.

Чекаларов, Васил. Дневник 1901–1903 г. Съст. И. Бурилкова, Ц. Билярски. С., 2001.

Четите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Дневник и снимки на четите на ВМОРО, преминали през Кюстендилския пункт 1903–1908. Съст. И. Бурилкова, Ц. Билярски, Н. Христов, А. Джонев. С., 2003.

Шапкарев, К. За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма. С., 1984.

Шатев, П. В Македония под робство. Солунското съзаклятие (1903 г.). Подготовка и изпълнение. С., 1968.

ІІ. Изследвания, енциклопедично-справочни издания, спомени и публицистика

Алманах на българските национални движения след 1878 г. Съст. Г. Марков, Ал. Гребенаров, В. Милачков, Л. Стоянов С., 2005.
Божинов, В. Българската просвета в Македония и Одринска Тракия (1878–1913). С., 1982.

Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни… Енциклопедия. Автори Р. Аврамова, В. Василева, Д. Давчева, Кр. Даскалова, Д. Димитрова, В. Еленкова, М. Куюмджиева. Съставители Н. Генчев, Кр. Даскалова. С., 1988.

Василев, В. Правителството на БЗНС, ВМРО и българо-югославските отношения. С., 1991.

Гоцев, Д. Национално-освободителната борба в Македония (1912–1915). С., 1981.

Гребенаров, Ал. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918–1947), С., 2006.

Грънчаров, Ст. Балканският свят. Идеи за държавност, национализми и развития от началото на ХІХ век до края на Първата световна война. Съпоставителен разказ. С., 2001.

Даскалов, Г. Между реваншизма на Атина, македонизма на Белград и нихилизма на София. Егейските бежанци през 40-те – 80-те години на XX век. С., 2007.

Димитров, Г. В. Настаняване и оземляване на българските бежанци (1919–1939). Благоевград. 1985.

Добринов, Д. ВМРО (обединена). С., 1993.

Другите балкански войни. Изследване на Фондация “Карнеги” от 1913 година в историческа перспектива с нов увод и размисъл върху съвременния конфликт на Джордж Ф. Кенан. С., 1995.

Елдъров, Св. Тайните офицерски братства в Българската армия и освободителните борби на Македония и Одринско 1878–1912. С., 1993.

Енциклопедия. Пирински край. В два тома. Т. I. Благоевград 1995; Т. II. Благоевград, 1999.

Иванов, Й. Северна Македония. Исторически издирвания. С., 1906. Кастелан, Ж. История на Балканите (ХІV–ХХ век). С., 2005.

Кирил, Патриарх български. Българската екзархия в Одринско и Македония след Освободителната война 1877-1878.С., Т. 1878–1885. Кн. 1–2. С., 1969–1970.

Кондаков, Н. Македония. Археологическое путешествие. Спб., 1909.

Кънчов, В. Избрани произведения. Т. 1–2. 1970. Т. 1. Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа, Охридско. Т. 2. Град Скопие. Сегашното и недавното минало на град Велес. Македония. Етнография и статистика.

Лингвистични студии за Македония. Авт. колектив. С., 1996.

Манчев, Кр. История на балканските народи (1945–1990). С., 2003.

Марков, Г. България в Балканският съюз срещу Османската империя 1912–1913. С., 1989.

Марков, Г. Българското крушение (1913). С., 1991.

Милетич, Л. Македония и македонските българи. Културно-исторически поглед. С., 1925.

Митев, Т. Българската емиграция в Америка и борбите за освобождението на Македония 1919–1945. С., 1993.

Мичев, Д. Македонският въпрос и българо-югославските отношения. 9 септември 1944–1949. С., 1994.

Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878–1944. В четири тома. Т. 1. Борби за запазване единството на българската нация 1878–1893. С., 1994; Т. 2. Организирано националноосвободително движение. Илинденско-Преображенско въстание 1893–1903. С., 1995; Т. 3. Освободителното движение след Илинденско-Преображенското въстание 1903–1919. С., 1997; Т. 4. Освободителните борби след Първата световна война. 1919–1944. С., 2003.

Николов, Б. Вътрешна македоно-одринска революционна организация. Войводи и ръководители (1893–1934). Биографично-библиографски справочник. С., 2001.

Пандев, К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878–1903. С., 2000.

Панайотов, Л., К. Палешутски, Д. Мичев. Македонският въпрос и българо-югославските отношения. С., 1987.

Радев, С. Конференцията в Букурещ и Букурещкият мир от 1913 г. Първата катастрофа. С., 1992.

Силянов, Хр. Освободителните борби на Македония. Т. 1–2. С., 1933–1943.

Силянов, Хр. Писма и изповеди на един четник. Спомени от Странджа. От Витоша до Грамос. С., 1984.

Снегаров, Ив. История на Охридската архиепископия – патриаршия. Т.1. От основаването й до завладяването на Балканския полуостров от турците; Т. 2. От падането й под турците до нейното унищожение (1394-1767 г.). С., 1932.

Тошев, А. Балканските войни. Т. І. Предистория и причини. С., 1929. Т. ІІ. (5 / 18 октомврий 1912 год. – 16 / 29 септемврий 1913 год.). С., 1931.

Църнушанов, К. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. С., 1992.

ІІІ. Документални издания – източници

І
Българска военна история. Подбрани извори и документи. Т. І. С., 1977.

Гръцки извори за българската история. Т. ІІ. С., 1958.

Гръцки извори за българската история. Т. ІІІ. С., 1960.

Гръцки извори за българската история. Т. VІ. С., 1965.

Гръцки извори за българската история. Т. VІІ. С., 1968.

Гръцки извори за българската история. Т. ІХ, ч. 2. С., 1994.

Латински извори за българската история. T. ІІІ. С., 1965.

Заимов, Й., В. Заимова. Битолският надпис на Иван Владислав самодържец български. С., 1970.

Иванов, Й. Български старини из Македония. С., 1970.

Иванов, Й. Поменици на български царе и царици. – В: Й. Иванов. Избрани произведения. Т. І. С. 1982.

Йорданов, И. Корпус на печатите на средновековна България. С., 2001.

Петров, П., В. Гюзелев, Христоматия по история на България. Т. І. Ранно средновековие VІІ–ХІІ в. С., 1978.

Петров, П., В. Гюзелев. Христоматия по история на България. Т. ІІ. Същинско средновековие (краят на ХІІ–ХІVв.). С., 1978.

Писахме да се знае. Приписки и летописи. С. 1984.

ІІ
Английски пътеписи за Балканите (края на ХVІ–30-те год. на ХІХ в.), (Чужди пътеписи за Балканите, 7). С., 1987.

Английският печат за Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Съст. Зл. Николова. С., 1998.

Британски дипломатически документи по българския национален въпрос. Т. 1 (1878–1893). Съст. В. Трайкова, Ал. Гребенаров, Р. Караганев, Р. Прахова. С., 1993.

Балканската война през погледа на един французин. Сборник от документи. Съст. Ст. Славова, Цв. Дойнова. С., 1977.

България в политиката на трима императори 1879-1885. Германски дипломатически документи. Т. 1. Съст. Цв. Тодорова, Ан. Римпова, Е. Петрова, М. Донева. (Архивите говорят, 30). С., 2004.

България в Първата световна война. Германски дипломатически документи в два тома. . Т. І (1913–1915). Съст. Цв. Тодорова, Р. Стоянова, Ан. Римпова, Евд. Петрова, С. Жечева. (Архивите говорят, 20). С., 2002; Т. ІІ. (1916–1918). Съст. Цв. Тодорова, С. Жечева, Ан. Римпова, Р. Стоянова, Е. Петрова, Н. Киселкова. (Архивите говорят, 39) С., 2005.

България непризнатият противник на Третия райх. [Сборник документи ]. Съст. В. Тошкова, Н. Котев, Р. Николов, Н. Стоименов, Ж. Кьосев, Й. Баев. С., 1995.

България – своенравният съюзник на Третия райх. [Сборник документи]. Съст. В. Тошкова, Н. Котев, Н. Стоименов, Р. Николов, Ст. Нойков и др. С., 1992.

Гюзелев, В. Извори за средновековната история на България (VІІ-ХV в.) в австрийските ръкописни сбирки и архиви. Т. ІІ. Италиански, латински и немски извори. (Архивите говорят, 9). С., 2000.

Документи за Македония на българската емиграция в САЩ, Канада и Австралия. Том първи. (1900–1945). Съст. В. Трайков, Тр. Митев. С., 1995.

Документи и материали за историята на българския народ. С., 1969.

Етнография на Македония. Извори и материали в два тома. Т. І., С., 1992.

Иванов, Й. Българите в Македония. С., 1986.

Изследвания за историята на българския народ. Т. 1. Българската история в трудовете на европейски учени. С., 1970.

Македония през погледа на австрийски консули 1851–1877/78. В три тома. Т. 1. (1851–1865). С., 1994; Т. 2. (1866–1871). С., 1998; Т. 3. (1872–1878). С., 2001.

Македония. Сборник от документи и материали. Съст. В. Божинов, Л. Панайотов, Д. Мичев, Д. Мирчева, К. Пандев, Д. Дойнов, Л. Йончев, А. Райкова, К. Палешутски, Ст. Жерев, М. Михайлова, Р. Стойков. С., 1978. С., 1978.

Македонският научен институт (1923–2009). Документален летопис. Съст. Ал. Гребенаров. С., 2009.

Макензи, Дж., А. Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция. С. 1983.

Немски и австрийски пътеписи за Балканите ХV–ХVІ в. (Чужди пътеписи за Балканите, 3). С. 1979.

Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902–1904. Дипломатически документи. Съст. Т. Добриянов, Т. Бакалов, Ц. Дойнова, Р. Попов, К. Попова, Й. Шопов. С., 1978.

Румънски пътеписи от ХІХ век за българските земи. С., 1982.

Руски пътеписи за Балканите ХVІІ–ХІХ в. С., 1986.

Руски пътеписи за българските земи ХVІІ–ХІХ в, С., 1986.

Френски пътеписи за Балканите ХV–ХVІІІ в. (Чужди пътеписи за Балканите, 1). С., 1975.

Френски пътеписи за Балканите ХІХ в. (Чужди пътеписи за Балканите, 4). С., 1981.

The Events of 1903 in Macedonia as presented in European diplomatic correspondence. Museum of the Macedonian struggle. Thessaloniki, 1991.

Поредици

Архивите говорят

Чуждестранни пътеписи за Балканите

Извори за българската история

Документи за българската история